Huseierne tilbyr en av Norges
beste varmepumpepakker

Alt dette får du med Huseiernes komplette varmepumpe-pakke:

Fordelene med å kjøpe varmepumpe

*Estimater forutsetter gjennomsnittlig forbruk i en gjennomsnittlig enebolig i Norge. Betingelser forøvrig gjelder.

Rull til toppen

Salgs- og Leveransevilkår

Gjelder fra mandag 5.august 2019

1. Avtalen

Handelsvilkårene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Når Kjøper har gjennomført en bestilling, mottar Kjøper en ordrebekreftelse på e-post som forteller Kjøper hvilke produkter som er kjøpt. Alle produkter vi selger kan brukes i Norge. Handelen må gjennomføres av personer som har fylt 18 år. Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Om det er motstrid mellom opplysningene, vil relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere gjelde. Deretter det som er avtalt skriftlig mellom partene. Deretter disse salgsbetingelser. Kjøpet er gjennomført på nettbutikk og Selger er derfor ikke ansvarlig for valg som Kjøper gjør i forhold til valg av modell. Selger og Montør vil kunne gi råd på generell basis. Disse rådene tar ikke hensyn til lokale forhold som selger og montør ikke er kjent med, slik som hvor godt isolert et bygg er, vindusflater ol. Er kunden i tvil om hvor stor kapasitet han trenger til oppvarming eller kjøling, oppfordres kunden å henvende seg til Selger og/eller lokale firma som kan gi råd i slike spørsmål. Selger kan ikke holdes ansvarlig for om kunden velger feil varmepumpe i forhold til behovet som kunden har. Dette gjelder både feil ytelse eller feil modell av andre grunner (funksjoner ol). Dette er heller ikke å anse som en mangel ved produktet og kan derfor ikke gi grunnlag for heving av kjøpet.

2. Partene

– Selger er Varmepumpeservice AS, Mjåvannsveien 192, 4628 Kristiansand, mail: firmapost@varmepumpeservice.no, tlf: 400 05 894, Orgnr: 989 952 625. Varmepumpeservice AS betegnes som Selger i disse vilkårene. – Montør er Inselo AS, Gneisveien 18b, 2020 Skedsmokorset, Orgnr: 922 025 169. Inselo AS betegnes som Montør i disse vilkårene. – Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som Kjøper.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen Kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, frakt og standard montering. Det kan påløpe ekstra kostnader ved montering utover dette til standard satser. Standard montering og satser for ekstra arbeid er beskrevet i egen fane på nettsiden. Oversikt kan også sendes per mail ved behov.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøper har gjennomført sin bestilling til Selger. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selger i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Vårt samarbeid med Resurs Bank gjør at du enkelt kan betale hele beløpet på en faktura eller flere valg for delbetaling. For informasjon om betalingsløsninger henvises til bestillingen og informasjon fra Resurs bank. Har du spørsmål om din betaling kontakt kundesenter Resurs Bank på tlf 22 56 37 33

6. Levering

Levering er gjennomført når Kjøper, eller hans representant, har overtatt varen. Produktene sendes med PostNord. Normal leveransetid er 8-12 dager. Varen skal leveres hos Kjøper med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Når varmepumpen er sendt mottar du en bekreftelse med sporingsnummer per mail. Kjøper blir også kontaktet av Montør for monteringsavtale.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på Kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Skade oppdaget ved levering Kjøper velger leveringstidspunkt slik at Kjøper eller Kjøpers representant er til stede ved levering. Dersom Kjøper oppdager at sendingen sin er skadet, må Kjøper registrere dette hos sjåføren som leverte sendingen. Sjåføren vil ta et bilde av skaden og registrere den på sin håndterminal (eller i fraktbrevet). Ta deretter kontakt med Selger for å avklare videre fremdrift/utsendelse av erstatningsvare. Kjøper må ikke ta i bruk mottatte varer før saken er avklart. La også emballasjen være intakt. Oppdager Kjøper skaden etter at sjåføren har reist meldes skaden til PostNord. Dette gjøres til PostNord via – web, – mail: kundeservice.no@postnord.com, eller – telefon 987 09 300 mellom 0800-1900. Dette må gjøres innen 4 timer etter mottak, dog senest innen klokken 0900 dagen etter om det oppdages etter åpningstid.

8. Angrerett

Angrerettloven gir Kjøper rett til å angre sitt kjøp. Angreretten gjelder for varer og enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at Kjøper senest innen 14 dager etter at Kjøper mottar leveransen gir Selger av leveransen melding om dette (angrefrist). Kjøper tar kontakt med Selger dersom en ønsker å benytte angreretten. Angrerettskjema må fylles ut. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert innen rimelig tid til Selger i samme mengde og stand som Kjøper mottok den. Dersom Kjøper bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selger trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. Kjøper har krav på å få tilbake hele beløpet som er betalt, men det er Kjøper som må betale returen. Kjøper har risikoen for transporten av varen tilbake til Selger. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Selger har mottatt returen fra Kjøper, eller dokumentasjon fra Kjøper for at Kjøper har returnert varen. Produktet sendes tilbake til Selger i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Etterbetalingen kommer til å skje til kunden gjennom den betalingsmetoden kunden brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmetode.

9. Forsinkelse og manglende levering

Dersom Selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse eller heve avtalen. Ved heving av kjøpet grunnet forsinket levering skal tilbakebetaling skje innen 14 dager etter at Selger har mottatt melding. Etterbetalingen kommer til å skje til Kjøper gjennom den betalingsmetoden Kjøper brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmetode. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). Oppfyllelse Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Selger ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Selger at det står i vesentlig misforhold til Kjøpers interesse i at Selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan Kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse om Kjøper venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving Dersom Selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal Kjøper oppfordre Selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan Kjøper heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, og Kjøper har underrettet Selger om dette. Erstatning Kjøper kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll (Force majeure).

10. Reklamasjon og garanti

Etter at Kjøper har mottatt produktene må Kjøper forsikre seg at varen er i henhold til bestilling og uten skader fra ytre påvirkning. Se pkt 7. Hvis det oppdages en feil/mangel, må Kjøper innen rimelig tid etter at feil/mangel oppdages, eller burde oppdaget den, melde dette. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt Kjøper oppdaget mangelen. Utover dette henvises til kjøpsloven for garanti og reklamasjon. Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selger, betaler ikke Selger disse utgiftene. I slike tilfeller bortfaller også garanti og reklamasjonsrettigheter. Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved samme feil 3 ganger kan Kjøper kreve penger tilbake. Ingen feil funnet Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort Kjøper uttrykkelig oppmerksom på at Kjøper selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30. Selger forbeholder seg retten til å nekte en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning. Ved klager etterlever Selger retningslinjene gitt av forbrukertvistutvalget. Garanti Garanti for varer dekker kun originale produksjonsfeil som er feil i henhold til relevant forbrukerlovgivning, ikke feil som oppstår under eller etter en forandring av varens funksjon og utseende, slik som ombygging, oppgradering og konfigurering av produktet. Kjøpers kvittering gjelder som garantibevis. Selger står for returfrakt for godkjente reklamasjoner. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Feilretting Selger retter feil/mangler i henhold til gjeldene lovverk. Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved samme feil 3 ganger kan kjøper kreve penger tilbake. Heving Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan Kjøper også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgers rettigheter ved Kjøpers mislighold

Dersom Kjøper ikke oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Selger eller forhold på Selgers side, kan Selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra Kjøper. Oppfyllelse Selger kan fastholde kjøpet og kreve at Kjøper betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Selger sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra Kjøpers side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter Selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og Kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan Selger heve kjøpet.

12. Personopplysninger

Når Kjøper legger inn sin bestilling hos Selger oppgir du personlige opplysninger som Kjøpers navn, adresse og telefonnummer. I forbindelse med Kjøpers registrering og bestilling godkjenner Kjøper at Selger lagrer og bruker Kjøpers personlige opplysninger i Selgers virksomhet for å kunne fullføre vår handel med Kjøper. Selger dokumenterer også all kommunikasjon Selger har med Kjøper via telefon og e-post for å kunne gi Kjøper den servicen Kjøper forventer av Selger. Selger deler aldri Kjøpers personlige opplysninger med en tredje part. I følge Loven om Personopplysning og Lov om behandling av personalopplysninger har Kjøper rett til å få tilgang til informasjonen Selger har registrert om Kjøper. Om disse er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan Kjøper kreve at informasjonen slettes ved å kontakte Selger. Selger benytter seg også av Cookies på sin nettside. Selger bruker ikke Cookies for å lagre personlig informasjon.

13. Konfliktløsning

Når Kjøper legger inn sin bestilling hos Selger oppgir du personlige opplysninger som Kjøpers navn, adresse og telefonnummer. I forbindelse med Kjøpers registrering og bestilling godkjenner Kjøper at Selger lagrer og bruker Kjøpers personlige opplysninger i Selgers virksomhet for å kunne fullføre vår handel med Kjøper. Selger dokumenterer også all kommunikasjon Selger har med Kjøper via telefon og e-post for å kunne gi Kjøper den servicen Kjøper forventer av Selger. Selger deler aldri Kjøpers personlige opplysninger med en tredje part. I følge Loven om Personopplysning og Lov om behandling av personalopplysninger har Kjøper rett til å få tilgang til informasjonen Selger har registrert om Kjøper. Om disse er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan Kjøper kreve at informasjonen slettes ved å kontakte Selger. Selger benytter seg også av Cookies på sin nettside. Selger bruker ikke Cookies for å lagre personlig informasjon.

Standard installasjon varmepumpe – luft/luft

Arbeid som inngår i tjenesten

 • Kjøring til installasjonssted, inntil 50 km fra nærmeste montør.
 • Transport av varmepumpen fra leverandør til sluttkunden
 • Utpakking og kontroll av produktet
 • Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg
 • Montering av varmepumpens utedel på utsiden av yttervegg i betongmur
 • Hulltaking i trevegg, inntil 30 cm veggtykkelse for hus bygget før TEK10 standard.
 • Montering av varmepumpens medfølgende rørpakke, strøm- og signalkabler
 • Tetting av hullgjennomføring i yttervegg
 • Test av produktet
 • Grunnleggende instruksjon til Sluttkunden i bruk av produktet

Materiale som inngår i tjenesten

 • Kjølerør for kobling inne- og utedel inntil 4 meter
 • Signalkabel inntil 4 meter
 • Strømkabel 3 meter
 • Dreneringsslange
 • Festemateriell for montering av inne- og utedel
 • Fire vibrasjonsdempere i gummi

Ikke inkludert i tjenesten

 • Installasjon av strømuttak
 • Montering av varmepumpen på annen måte enn det som er angitt i standard installasjonsbeskrivelse
 • Montering av varmepumpens innedel i høyde over 2 meter, på steder som er vanskelig tilgjengelige eller ikke gir nødvendig åpent og fritt rom foran varmepumpen
 • Montering av varmepumpens utedel i høyde over 3 meter, på steder som er vanskelig tilgjengelige eller ikke gir nødvendig åpent og fritt rom foran varmepumpen
 • Boring gjennom mur- eller betongvegg.
 • Hulltaking i vegg for hus bygget etter TEK 10 eller nyere.
 • Montering av overbygg eller varmepumpehus
 • Kanal for rørgjennomføring mellom varmepumpens inne- og utedel (f.eks. trollflex eller lignende)
 • Ekstra vibrasjonsdempere utover det som er standard medfølgende produktet
 • PVC kanaler med bend og endestykker
 • Fjerning av emballasje og levering til godkjent avfallsmottak

Priser ekstratjenester

 • Enkel murboring. 999,-.
 • 3500,-. Betong, elvestein, tjukk murvegg etc…
 • PVC kanaler per meter, 198,-
 • PVC Bend starter. 198,-. Inkluderer et 90 grader bend og et endeledd (veggterminal)
 • Demontering og tømming av gass av gammel varmepumpe. 1290,-
 • Arbeid utover standard per time, 900,-
 • Markkonsoll, 1060,-
 • Spesialbrakett for lav murvegg, 650,-
 • Ekstra rør og slange utover 4 meter, 490,-
 • Ekstra vibrasjonsdempere, 465,-
 • 7 meter strømkabel 330,-
 • Montering av aluminiumstak 225,-
 • Trollflex veggjennomføring 225,-
 • Kjøring utover 50 km 26,50,- per km en vei